Program

Ramowy program konferencji:

 

15 września, niedziela

19.30–24.00 spotkanie towarzyskie

 

16 września, poniedziałek

8.00–9.00 rejestracja

9.00–9.10 otwarcie konferencji

9.10–9.50 sesja plenarna (sesja 1)

10.00–11.15 sesje równoległe (sesje 2A, 2B)

11.15–11.45 przerwa kawowa

11.45–13.00 sesje równoległe (sesje 3A, 3B)

13.00–14.00 obiad

14.30–15.45 sesje równoległe (sesje 4A, 4B)

15.45–17.00 sesja plakatowa

19.30 uroczysta kolacja

 

17 września, wtorek

9.00–11.00 sesja plenarna (sesja 5)

11.00–11.30 przerwa kawowa

11.30–13.00 sesja plenarna (sesja 6)

13.00–13.10 zakończenie konferencji

13.10–14.30 obiad

 


Program szczegółowy

PONIEDZIAŁEK

9.10–10.30
Sesja 1 (plenarna) Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

1 Jerzy Wiśniewski Autosynchronizacja prognoz w mikromodelu ekonometrycznym o zamkniętym cyklu powiązań
2 Dominik Rozkrut Świadomość publiczna i zaufanie do statystyki publicznej – przykład inflacji

10.00–11.15
Sesja 2A Prowadzący: dr Dominik Rozkrut

1 Dominik Rozkrut, Włodzimierz Okrasa Community and Subjective Well-being Interaction in Cities and Country within a Spatial Modelling Framework
2 Piotr Białowolski, Dorota Węziak-Białowolska, Eileen McNeely The Effects of a Financially Incentivized Participation in Physical Activity on Well-Being and Health – Results from a Sensor Study
3 Dawid Majcherek, Łukasz Skrok, Elżbieta Biernat, Hanna Nałęcz Sport Activity or Social Activity? Separate or Together?

Sesja 2B Prowadzący: dr hab. Elżbieta Klat-Górska, prof. UWr

1 Grzegorz Zabiegły Zasoby danych o nieruchomościach w statystyce publicznej
2 Jan Konowalczuk, Iwona Foryś Przyczynowość w dyferencyjnej metodyce szacowania nieruchomości do celów wyceny związanych z interwencją publiczną
3 Justyna Bossy Istota wartości i jej pomiar – ujęcie teoretyczne. Problemy definicyjne i interpretacyjne wartości rynkowej nieruchomości jako podstawy wyceny

11.45–13.00
Sesja 3A Prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski

1 Jerzy Ossowski Model spirali płacowo-cenowej a krzywa Phillipsa w rzeczywistości gospodarki polskiej
2 Marcin Salamaga Ekonometryczna analiza zależności pomiędzy dystansem technologicznym i handlowym w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
3 Stanisława Bartosiewicz, Elżbieta Stańczyk Ocena efektów realizacji unijnej polityki spójności w Polsce w latach 2004-2018. Kontynuacja weryfikacji wybranych publicystycznych tez nt. dysproporcji regionalnych w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego
4 Marta Hozer-Koćmiel, Wojciech Kuźmiński Ekonometryczna analiza związków nieodpłatnej pracy domowej

Sesja 3B Prowadzący: dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT

1 Elżbieta Klat-Górska Przejście obowiązku uiszczania opłat rocznych na nabywcę w razie zbycia gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej
2 Łukasz Mach Najem krótkookresowy B&B w Azji – pomiar
i analiza cen, atrybutów mieszkaniowych, wizerunku oraz popularności
3 Marzena Polczyk Strategie nieruchomościowe przedsiębiorstw – przegląd metod badawczych
4 Iwona Foryś, Karolina Jarosz Elastyczne miejsce w przestrzeni biurowej – coworking: uwagi dla rzeczoznawców szacujących wartość nieruchomości biurowych

14.30–15.45
Sesja 4A Prowadzący: dr hab. Jerzy Ossowski

1 Paweł Baran, Iwona Markowicz Analiza wewnątrzwspólnotowego handlu Polski. Porównanie wyników dla danych lustrzanych
2 Małgorzata Stec Wpływ dokładności danych statystycznych na wyniki klasyfikacji krajów UE pod względem innowacyjności
3 Krzysztof Dmytrów Rozmieszczanie produktów w magazynie według podziału na klasy
4 Dominika Urbańczyk Badanie czasu trwania przedsiębiorstw na rynku z wykorzystaniem modeli ryzyk konkurencyjnych

Sesja 4B Prowadzący: dr hab. Ewa Wędrowska, prof. UMK

1 Mariusz Doszyń Ekonometryczny model masowej wyceny nieruchomości z restrykcjami w postaci nierówności
2 Iwona Foryś, Joanna Cymerman Dylematy wyboru nieruchomości podobnych w procesie wyceny nieruchomości lokalowych w kurorcie nadmorskim na przykładzie Kołobrzegu
3 Sebastian Gnat Analiza wpływu doboru nieruchomości reprezentatywnych na wyniki masowej wyceny
4 Iwona Foryś, Ewa Putek-Szeląg, Beata Ziembicka Model wartości rynkowej mieszkań ze zmienną czasową uwzględniającą cechy energetyczne budynku

15.45–17.00
Sesja plakatowa


WTOREK

9.00–11.00
Sesja 5 (plenarna) Prowadzący: prof. dr hab. Jan Zawadzki

1 Ewa Wędrowska, Joanna Muszyńska Rola transferów społecznych w niwelowaniu nierówności dochodowych w Polsce. Dekompozycja wg źródeł dochodów
2 Joanna Landmesser Zróżnicowanie rozkładów dochodów gospodarstw domowych w polskich województwach
3 Beata Bieszk-Stolorz, Krzysztof Dmytrów Drzewa klasyfikacyjne jako narzędzie wyodrębnienia grup osób zagrożonych długotrwałym bezrobociem
4 Agata Surówka Taksonomiczna analiza zróżnicowania sytuacji na lokalnych rynkach pracy na obszarach ciążenia Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów oraz Gdańsk im. Lecha Wałęsy

11.30–13.00
Sesja 6 (plenarna) Prowadzący: dr hab. Marcin Salamaga, prof. UEK

1 Jan Zawadzki Analiza porównawcza dokładności metod prognozowania brakujących danych w dziennych szeregach czasowych
2 Katarzyna Bech-Wysocka, Grant Hillier Nieparametryczne testy egzogeniczności
3 Tomasz Stachurski O syntetycznym estymatorze iloczynowym mediany w statystyce małych obszarów

 

Lista posterów:

 1. Sabina Augustyn, Audyt zewnętrzny jako źródło informacji w procesie prognozowania bankructwa
 2. Paweł Baran, Zastosowanie metod oversamplingu do poprawy trafności wskazań podatników do kontroli
 3. Barbara Batóg, Jacek Batóg, Ścieżki rozwoju miast wojewódzkich w latach 2004-2018
 4. Iwona Bąk, Katarzyna Wawrzyniak, Antoni Sobolewski, Modelowanie ekonometryczne efektywności zatrudnieniowej i kosztowej powiatowych urzędów pracy
 5. Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz, Warianty wyjścia z bezrobocia. Analiza nieparametryczna
 6. Krzysztof Dmytrów, Porównanie kilku podejść kalibracji wpływu atrybutów w masowej wycenie nieruchomości
 7. Anna Gdakowicz, Ewa Putek-Szeląg, Podejście statystyczne wyznaczania wpływu atrybutów na wartość nieruchomości w SAMWN
 8. prof. zw. dr hab. Józef Hozer, dr Wojciech Kuźmiński, Prognostyczna i symulacyjna funkcja algorytmów masowej wyceny nieruchomości
 9. dr hab. Elżbieta Klat – Górska prof. nadzw. UWr, Przejście obowiązku uiszczania opłat rocznych na nabywcę w razie zbycia gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej
 10. Aleksandra Matuszewska-Janica, Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w sektorach zmaskulinizowanych w wybranych państwach Unii Europejskiej
 11. Artur Mikulec, Przegląd nowych testów istotności w analizie trwania przedsiębiorstw
 12. Magdalena Mojsiewicz, Jakość imputacji regresyjnej
 13. Joanna Muszyńska, Ewa Wędrowska, Źródła nierówności dochodowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Analiza przekrojowa
 14. Janusz Niezgoda, Karty kontrolne o małej liczebności próby dla alternatywnej oceny właściwości
 15. Maciej Oesterreich, Prognoza wartości wskaźnika rozwoju społecznego dla krajów Europy na lata 2018-2022
 16. Konstancja Poradowska, Modele subiektywne w prognozowaniu rozwoju technolo-gii zeroemisyjnych w Polsce – weryfikacja i możliwości korygowania prognoz
 17. Halina Sobocka-Szczapa, Instrumenty wspierania kształcenia ustawicznego – kontekst rozwoju kariery pracownika
 18. Tomasz Szkutnik, Identyfikacja obserwacji nietypowych w obszarach wysokiej gęstości przy zastosowaniu metod regresji odpornej
 19. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, Sektor e-commerce na GPW w Warszawie
 20. Michał Thlon, Rafał Sieradzki, Wykorzystanie teorii gier w zakresie analizy zjawiska niedowartościowania pierwotnych ofert publicznych
 21. Kamila Trzcińska, Analiza rozkładu dochodów ludności Polski w oparciu o model Zengi oraz wybrane miary nierówności dochodowych
 22. Tomasz Stachurski, O syntetycznym estymatorze iloczynowym mediany w statystce małych obszarów
 23. Elżbieta Zalewska, Zastosowanie metod Ciągłego Doskonalenia Jakości na uczelniach wyższych  w opinii studentów i wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego